Nawigacja

Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021 Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2109/2020 ODSZKODOWANIE w roku szkolnym 2018/2019 odszkodowanie w roku szkolnym 2019/20120

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2109/2020

OFERTA

UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

dla Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków

w Tarnowskich Górach

 

nr oferty: ECI/0867/0049/04/2019

 

Oferta została przygotowana przez STU ERGO Hestia SA na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy ze środowiskiem oświatowym, kilkunastu lat doświadczeń w obsłudze ubezpieczenia, zdarzeń losowych dzieci
i młodzieży oraz dzięki temu, że ubezpieczyliśmy i pomogliśmy wspólnie setkom uczniów, ich rodzinom
i nauczycielom.

Agent obsługujący : Ireneusz Wardejn tel. 602337536

Co ubezpieczamy? Kiedy działa ubezpieczenie? Co obejmuje?

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osoby ubezpieczone na całym świecie – w tym wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportu;
 2. śmierć w wyniku sepsy;
 3. uszczerbek na zdrowiu oraz urazy powstałe w wyniku padaczki;
 4. następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

Polisa działa cały rok (łącznie z wakacjami, feriami, dniami wolnymi): 24 h/dobę i obejmuje wypadki mogące nastąpić na terenie placówki, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wyciecze, w życiu prywatnym.

Nowości w ofercie i jej przewagi zostały zaznaczone w tekście.

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • skutki padaczki rozpoznanej przed 01.09.2019 r. i padaczki będącej następstwem chorób lub wypadków zaistniałych przed tym dniem;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku bójki;
 • pozostałe wyłączenia zgodnie z OWU.


 

Proponowane składki na rok 2019/2020:

Suma Ubezpieczenia

15 000 zł 20 000 zł      

Składka

48 zł 64 zł      

 

UWAGA: Ubezpieczyciel może zwolnić z płacenia składki do 10% ogólnej liczby dzieci objętych ubezpieczeniem.

 

TABELA ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczenia

Wysokość wypłaty

Komentarz

Śmierć w wyniku NNW, w tym śmierć samobójcza

100% SU

W Polsce między 2012 a 2014 odsetek samobójstw wśród osób do 24 r. życia wzrósł 1,7 raza.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej

100% SU

 

Całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu

200% SU

trwałe inwalidztwo 100%

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%

2% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

świadczenie progresywne

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu w tym też:

» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenie owadów,

» poparzenie,

» odmrożenie,

» złamanie,

» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu,

» zranienie

» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji; upadkiem na skutek omdlenia; utraty przytomności o nieustalonej przyczynie,

» następstwa zawału mięśnia sercowego,

» następstwa udaru mózgu.

% SU, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

Uwaga:

z odpowiedzialności wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku bójki.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

% SU, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

NOWOŚĆ w ofercie!

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na terenie RP bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% SU (ryczałt)

(min 22 dni)

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów

do 30% SU

 

Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortop.

do 25% SU

 

Koszty odbudowy zębów stałych

max 500 zł za każdy ząb

wypłacane na podstawie faktur od stomatologa

Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeń

wg rachunków

 

Dzienne świadczenie szpitalne płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 24h), max 20 dni (sanatorium) - świadczenie wypłacane bez względu na przyczynę pobytu w szpitalu, w tym również pobyt w sanatorium

30 zł

z zastrzeżeniem paragrafu 113 pkt 1.3 OWU Hestia Biznes

UWAGA: wypłaty za każdy pobyt zgodnie z warunkami bez względu na to, ile razy w roku Ubezpieczony wracał do szpitala

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych (rodziców i osób, które są umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

1 000 zł

 

Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione w skutek NNW, w tym zwrot kosztów rehabilitacji (koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy od daty wypadku, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium RP

koszty leczenia do 200 zł*

rehabilitacja do 600 zł *

* ze zniesionym udziałem własnym

Brak udziału własnego koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (padaczka, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, wrodzona wada serca, sepsa*)

1 000 zł

Sepsa: uogólniona reakcja zapalna wywołana obecnością drobnoustrojów lub ich toksyn we krwi, powikłana niewydolnością wielonarządową

Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenia boreliozy

 

300 zł

Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli do ukąszenia oraz zdiagnozowania choroby dojdzie w okresie ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną

Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

50zł

Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną.

 

Ubezpieczenie gwarantuje ponadto możliwość skorzystania z assistance powypadkowego.

Assistance powypadkowe

działa na terenie Polski organizacja i pokrycie kosztów 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia / na każdego Ubezpieczonego – usługi są organizowane wyłącznie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych we wniosku i w OWU Hestia Biznes Następstw Nieszczęśliwych Wypadków o symbolu PAB/OW027/1809 (dalej „OWU”), zakres świadczeń zostanie rozszerzony o usługi Assistance powypadkowe.
 2. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczonymi mogą być wyłącznie uczniowie, studenci, słuchacze, wychowankowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, jak również przedszkoli, żłobków oraz domów dziecka, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Zakres i limity poszczególnych rodzajów usług i świadczeń:

Świadczenie

limit

Definicja

» wizyty lekarza lub wizyty w placówce medycznej

 

2 razy

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty Ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Alarmowe.

» wizyty pielęgniarki

 

2 razy

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego w celu zapewnienia opieki zgodniej z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego.

» dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego

 

2 razy

 

Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia leków, środków opatrunkowych lub drobnego sprzętu medycznego do miejsca pobytu Ubezpieczonego zgodnie ze wskazaniami lekarza Centrum Alarmowego.

Usługa realizowana jest w przypadku, gdy Ubezpieczony wg opinii lekarza Centrum Alarmowego nie może opuszczać miejsca pobytu. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów zakupu wyżej wymienionych artykułów.

» transport medyczny

 

2 razy

 

Organizacja i pokrycie kosztów:

 1. transportu do placówki medycznej oraz transport powrotny - w razie zdarzeń niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego;
 2. transportu na wizytę kontrolną oraz transport powrotny do miejsca pobytu – jeżeli Ubezpieczony był hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinien udać się na wizytę kontrolną do placówki medycznej, a ze względu na swój stan zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną, nie może odbyć podróży środkami transportu publicznego lub własnym samochodem;
 3. transport na komisję lekarską oraz powrotny;
 4. transport ze szpitala do miejsca pobytu;
 5. transport pomiędzy placówkami medycznymi – świadczenie jest realizowane na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego.

» pomocy psychologa

2 razy

 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa. Świadczenie przysługuje w terminie do 180 dni od chwili zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

 » rehabilitacja:

- wizyta fizjoterapeuty

- wizyta w poradni rehabilitacyjnej

2 razy

 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty fizjoterapeuty lub wizyty w poradni rehabilitacyjnej.

» sprzęt rehabilitacyjny

 

1 raz

 

Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia oraz transportu do miejsca pobytu Ubezpieczonego sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli został zalecony przez lekarza prowadzącego lub lekarza Centrum Alarmowego na piśmie, w oparciu o dokumentację medyczną.

» korepetycje

5 razy po 60 minut

 

Organizacja prywatnych lekcji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty), jeśli Ubezpieczony na podstawie zwolnienia lekarskiego będzie przebywał w domu powyżej 7 dni.

 

» organizacja i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym i innym dzieckiem

maksymalnie 8 godzin

 

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym lub innym dzieckiem w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego.

 

» telefoniczna informacji o placówkach i usługach służby zdrowia,

     - powiadomienia rodziny /pracodawcy,

     - telefoniczna informacja medyczna /szpitalna

bez limitu

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • ERGO Hestia nie pokrywa kosztów transportu medycznego, jeżeli mogły być one pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W ramach ubezpieczenia ERGO Hestia organizuje tylko te usługi, które określa niniejsza klauzula i nie zwraca kosztów usług poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego lub inna osobę uprawnioną do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.
 • Jeżeli usługa przysługująca w ramach ubezpieczenia nie zostanie zrealizowana, a pomiędzy Ubezpieczonym i Centrum Alarmowym dojdzie do innych uzgodnień ERGO Hestia pokrywa koszty poniesione samodzielnie przez Ubezpieczonego w ramach zakresu ubezpieczenia do wysokości sum ubezpieczenia dla danego rodzaju usługi.

 

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:

Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje Ubezpieczony i zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (również elektronicznie) OWU Hestia Biznes, które weszły w życie 24.09.2018r. w tym informacje wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finasowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich Ubezpieczonych.

KONTAKT

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
  ul. Litewska 6
  42-612 Tarnowskie Góry
 • tel. 32 285 51 16
  fax: 32 285 51 16
  e-mail: szkola_15@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć